Hvornår: Søndag 5. Februar 2023 13:00-17:00


Sted: LOKALERNE ENTEN-ELLER, Carl Plougs Vej 4C, 1913 Frederiksberg C

(English version further down)

Beskrivelse af workshop


Længes du efter virkelig at mærke dig selv? Længes du efter at åbne dit hjerte – og blive set og holdt, samtidig med du er sårbar? Vil du forbinde dit hjerte og dit køn, mærke og åbne op for kærligheden til både dig selv og til andre?

Så kom til “Sexual Healing Breathwork” med Kate og Anders. Vi guider jer ud på en intens og kærlig rejse der måske byder på nye indsigter, en dybere kontakt med dig selv og garanteret en stærkere forbindelse til den du laver øvelserne sammen med.

Tidligere deltagere har udtalt:
“Jeg kom i kontakt med sider af mig selv, der har ventet på at få lov at komme op til overfladen i årevis. Jeg fandt både en brølende, maskulin urkraft og en utroligt fin kærlighed og sårbarhed, som jeg ikke har turdet føle, eller vidst hvordan jeg skulle komme i kontakt med” – Emil

“Det var meget intenst at være med til, det var den vildeste oplevelse, jeg har haft, meget, meget, længe. Ja, det kan faktisk ikke beskrives.
Der blev lukket op for alle sluser, både kærlighed, selvkærlighed, sensualitet og seksualitet. Især fik jeg rigtig meget fat på min selvkærlighed, hvilket gør, at jeg nu bliver nødt til at tage nogle ting op til overvejelse i mit liv.” – Freja

Sexual Healing Breathwork er en kraftfuld workshop hvor vi guider jer igennem en række øvelser. Via åndedrætsteknik åbner du op for din krop og får lettere adgang til dine følelser og sansninger i din krop. Du bliver guidet til at cirkulere energi i din krop med din partner og modtager berøring. Intentionen er at komme i kontakt med nogle af de sår, sorg eller skam vi alle bærer rundt på og modtage healende berøring og nærvær fra din partner så du måske kan slippe nogle af dine spændinger og svære følelser.

I kommer som par og I laver alle øvelser som et par. I kan være elskende, I kan have være gift i mange år, måske helt nye kærester, I kan også være gode venner, tantrapartnere eller noget helt andet – det vigtige er at I er trygge ved hinanden og er okay med intim berøring.

Der kan komme kontakt med seksuel energi i øvelsen, så I skal være fortrolige med det. I vælger selv om I vil være fuldt påklædte eller om I ønsker mere frihed til at bevæge jer, men man har som minimum trusser/boksershorts på. I må altså gerne være delvist nøgne hvis I føler for det. I tilpasser som par selv intensiteten af øvelserne efter hvad der føles rigtigt i øjeblikket. Alt er en invitation og der er intet I skal.

¤PRAKTISK¤
Vi åbner dørene 12:30, workshoppen starter kl 13.00

– Kom i behageligt tøj du kan bevæge dig i.
– Første del af workshoppen kan blive lidt svedig
– Husk drikkedunk
– Tag gerne et enkelt blødt tæppe og en lille pude med pr. par. Ellers har vi også nogle I kan låne.
– I bør have spist inden – men vi anbefaler I ikke har spist en alt for tung frokost lige inden
– Hvis alle deltagere taler dansk er workshoppen på dansk, ellers engelsk/dansk

¤PRIS OG BETALING¤
Deltagelse i workshoppen koster 800 kr. pr par og I tilmelder jer som et par. I er tilmeldt når I har overført pengene til mobilepay 51905103 (Anders Lorentz Lundell). Ved overførsel skriv “SHB – ditnavn, dinpartnersnavn” i fritekstfeltet. Hvis du ikke har mobilepay, så kontakt os så aftaler vi bankoverførsel.

Tilmeldingen er bindende, hvilket vil sige at du kan ikke få pengene tilbage, hvis du af en eller anden årsag ikke kan deltage alligevel. Du er dog velkommen til at sælge din billet til en anden. Men vi vil gerne vide navn og kontaktinformation på den person du sælger til.
Hvis vi bliver nødt til at aflyse workshoppen, vil du få det fulde beløb tilbage.

¤KATE OG ANDERS – AUTHENTIC RELATIONS¤
Anders og Kate har sammen skabt Authentic Relations. Et sted hvor vi sammen med jer, gennem leg, krop, energi, berøring, åndedræt og magi i hverdagen skaber oplevelser og indsigter. I os selv og i relationerne mellem hinanden. Hvordan kan du som menneske leve et autentisk liv hvor du er tro mod dig selv og din kerne. Ligesom du er autentisk i dine relationer med dine nærmeste såvel som alle andre mennesker på din vej.

¤OM ANDERS¤
Anders har dyrket tantra siden 2015 og har det som en dyb integreret del af sit liv i dag. Han har besøgt og bevæget sig i mange af de forskellige tantriske skoler og retninger for at lære og blive klogere på sig selv og finde frem til den form som han ønsker at give videre til andre mennesker. Han har en vision om at udbrede kendskab til Tantra så flere kan leve et mere meningsfyldt liv og ligesom ham få en oplevelse af at leve et mere helt liv med en bedre version af sig selv.

Et par udtalelser om Anders som facilitator:

“Anders er i besiddelse af en helt særlig blanding af maskulin energi, boblende livsglæde og kærlig omsorg. Som facilitator giver det ham muligheden for at skabe et unikt rum, hvori meget dybe processer kan finde sted. Man er ikke et øjeblik i tvivl om hvorvidt man kan overgive sig til det, der er, når Anders holder rummet. Det kan man”

“Jeg har haft fornøjelsen af at være til en workshop med sexual healing ved Anders. Han introducerede og vejledte med lækkert overskud og charme. Anders balancerer mellem humor og alvor og er en naturlig autoritet, der tydeligvis er vant til at holde et trygt rum. Derfor skabtes der fin grobund for dybe processer deltagerne imellem”

¤OM KATE¤
Kate er en professionel livsnyder hvor hun netop er passioneret for at få mere leg og nydelse ind i hendes klienters liv. Hun elsker at holde workshops og retreats med fokus på selvudvikling og hun er selv altid i gang med at lære nyt. Kate er medejer af BEVIDST som er et community der har til formål at øge bevidsthed og kærlighed gennem leg og fællesskab.

Kate har en smittende ro, et dejligt nærvær og er god til at se og mærke mennesker og hjælpe dem videre i deres proces.

“Kate er en virkelig dygtig facilitator med hjertet på rette sted. Hun skaber en tryg og autentisk ramme og kan se folk. Hendes workshops er velforberedte og jeg kan klart anbefale hendes workshops.” – Albert

ENGLISH VERSION
¤WORKSHOP DESCRIPTION¤
Do you long for truly feeling yourself? Do you long for opening your heart – to be seen and held, while being vulnerable? Do you want to connect your heart and sex, to open up for love to both yourself and others?

Then join the “Sexual Healing Breathwork” workshop with Kate and Anders. We guide you on a both intense and loving journey that may offer new insights, a deeper contact with yourself and a guaranteed stronger connection with the person you do the exercises with.

Previous participants says:
“I got in touch with parts of myself that have been waiting to be allowed to come to the surface for years. I found both a roaring, masculine primeval power and an incredibly fine love and vulnerability that I have not dared to feel or know how to get in touch with” – Emil

“It was very intense, being part of sexual healing, it was the wildest experience I’ve had in a long, long time. Yes, it can’t really be described.
All gates were opened, including love, self-love, sensuality and sexuality.
In particular, I really got hold of my self-love, which means that I will now have to take some things up for consideration in my life” – Freya

Sexual Healing Breathwork is a powerful workshop were we guide you through a series of exercises. Via breathwork techniques we open up, take down the shield. We circulate energy and use touch to come into contact with some of the wounds and shame we all carry around, and in the end you will receive buckets of love, tenderness and relaxation in the body.

You come as a couple and you do all the exercises as a couple. You can be lovers, you may have been married for many years, maybe brand new partners, you can also be good friends, family members or something else entirely – the important thing is that you are safe with each other and it is okay to be close and intimate with each other.
You choose yourself if you want to be fully dressed or you wish more freedom to move. But as a minimum you will keep you underpants on. As a couple you adjust the intensity of the exercises according to what feels right at the moment. Everything is an invitation and there is nothing you must do.

¤PRACTICALS¤
We open the doors at 12:30, the workshop starts at 13:00

Wear comfortable clothes you can move in. The first part of the workshop can get sweaty
Remember a bottle with water
Please bring one soft blanket and one small pillow with you pr. couple. Otherwise, we also have some you can borrow.
You should have eaten beforehand – we recommend that you have not eaten a big heavy dinner before
If all participants speak Danish, the workshop is in Danish, otherwise English

¤PRICE AND PAYMENTS¤
Participation fee for the workshop is DKK 800 per couple. And you register as a couple. You are registered when you have transferred the money to mobilepay (+45) 51905103 (Anders Lorentz Lundell). When transferring, please write “SHB – your name, your partner’s name” in the free text. If you dont have mobilepay, contact us and we share bank information.

The registration is binding, which means that you cannot get the money back if you for some reason cannot participate anyway. However, you are welcome to sell your ticket to someone else. But we would like to know the name and contact information of the person you are selling it to.

If we have to cancel the workshop, you will get the full amount back.

¤KATE OG ANDERS – AUTHENTIC RELATIONS¤
Anders and Kate have together created “Authentic Relations”. a place where we together with you create new experiences and insights. We do it through play, body, energy, touch, breathwork and everyday magic – in ourselves and in the relations with others. How can you as a human being live an authentic life, being true to yourself and your core – as you are authentic in your relations with you closest as well as other humans on your path

¤ABOUT ANDERS¤
Anders has practiced tantra since 2015 and its a deeply integrated part of his life today. He has participated in several of the different tantric schools and tantra directions to learn and become wiser about himself and to find the way of tantra that he wants to pass on to other people. His vision is to spread the wisdom and knowledge of tantra to more human beings, so they can live a more meaningful life – and like him get the experience to live a more full life and become a better version of yourself.
Anders also offers tantra massage at tantramand.dk as well as facilitating workshops

Please see a few statements about Anders as a facilitator:

Anders possesses a very special mixture of masculine energy, bubbling lifejoy and loving care. As a facilitator, it gives him the opportunity to create a unique space in which very deep processes can take place. You don’t doubt for a moment whether you can surrender to what is when Anders holds the space. You can do that.

I have had the pleasure of being at a workshop with sexual healing by Anders. He introduced and guided with delicious energy and charm. Anders balances humor and seriousness and is a natural authority who is clearly used to keeping a safe space. Therefore, a fine breeding ground was created for deep processes between the participants.

¤ABOUT KATE¤
Kate is a professional enjoyer of life where she is passionate about bringing more play and enjoyment into her clients’ lives. She loves holding workshops and retreats with a focus on self-development and she herself is always learning new things. Kate is co-owner of BEVIDST which is a community that aims to increase awareness and love through play and community.
Kate has an infectious calmness, a lovely presence and is good at seeing and feeling people and helping them further in their process.

“Kate is a really skilled facilitator with her heart in the right place. She creates a safe and authentic setting and can see people. Her workshops are well prepared and I can definitely recommend her workshops.”, Albert


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *